ผู้บริหารระดับสูง

คุณเชาวลิต

 “นำพาองค์กรสู่เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ”

คุณรัชดา

“ปฎิบัติงานอย่างรวดเร็ว ให้งานเดินต่อไปอย่างไหลลื่นและต่อเนื่อง”

ผู้บริหารระดับสูง

คุณเชาวลิต

 “นำพาองค์กรสู่เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ”

คุณรัชดา

“ปฎิบัติงานอย่างรวดเร็ว ให้งานเดินต่อไปอย่างไหลลื่นและต่อเนื่อง”

ผอ.บริหารงาน
ทั่วไป

คุณจารุวรรณ

“วัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือครองตน ครองคน ครองงานและประสานสัมพันธ์ได้”

ผอ.ฝ่ายประสานงาน
บริหาร

คุณทศพล

“ทีมงานคุณภาพรักษามาตรฐานของงานบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด”

ผู้จัดการ
แผนกบัญชีและการเงิน

คุณวัชรา

“ทบทวน ตรวจสอบ ตรวจทาน”

ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด

คุณวลัยรัตน์

“เรียกใช้ง่าย ปลอดภัย มั่นใจได้ ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจบริการ ตอบสนองทุกความต้องการบริหารอย่างมืออาชีพ”

ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกบัญชีและการเงิน

คุณจิรานุช

“หัวใจสำคัญของบริษัท ซื่อตรง โปร่งใส และถูกต้อง”

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด

คุณกาญจนา

ต้องการความคุ้มค่าด้านบริการ เราคือความชำนาญในการให้บริการอย่างมืออาชีพ “ให้บริการด้วยใจบริการ”

ผู้จัดการแผนก
ปฎิบัติการ

คุณมานิช

“ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค สร้างทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ”

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณกนกพร

“ต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถ ให้ปรับตัวกับความเปลียนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ”

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายปฎิบัติการ

คุณณัฐวุฒิ

“รวดเร็ว”

ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการ

คุณวิรัตน์

“การพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นด้วยคำชม”