เกี่ยวกับ

B.S. WORLD GROUP CO., LTD. | B.S. WORLD TRANSPORT CO., LTD.

VISION

มุ่งเป็นผู้นำการให้บริการ เพื่อเกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ

MISSION

เป็นบริษัทผู้ให้บริการ รถบริการพร้อมพนักงานขับรถผู้บริหาร, พนักงานขับรถรับ-ส่ง พนักงานที่มากด้วยประสบการณ์ และมัความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการบริการต่อผู้บริการอย่างท่าน

          บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาด้วยกับธุรกิจการให้บริการจ้างเหมา ตัดชุดยูนิฟอร์มพนักงานโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆและได้มีโอกาสคลุกคลีกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงได้รับทราบปัญหาอันหลากหลายของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีพนักงานประจำสำนักงานซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องประสบปัญหาการขาดงานของพนักงานเป็นเหตุให้งานที่สำคัญบางอย่างต้องสะดุดไปชั่วขณะ จากการที่ได้รับทราบปัญหาของผู้ประกอบการจึงได้เล็งเห็นธุรกิจ “ การจ้างเหมาบริการ” เพื่อนำเสนอให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงข้อดีในการลดภาระงานด้านบุคลากรและสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการในยุคของการแข่งขัน
           คณะผู้บริหารจึงได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจ“การจ้างเหมาบริการ”เช่นการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร บริการรถรับส่งพนักงาน พนักงานธุรการและงานบริการด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไม่ให้ธุรกิจนั้นๆ ต้องหยุดชะงักในบางเวลา ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงงานด้านการให้บริการเพื่อเกิดประโยชน์ต่องานการให้บริการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการและมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพและต่อ โดยยึดหลัก “ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา”บริษัท บี. เอส. เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 และถือใบอนุญาตประกอบกิจการ ทะเบียนเลขที่ 0105544017998 ( เดิมเลขที่ (5)317/2544 ) ซึ่งออกโดย สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

           บริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการภายใต้สโลแกน