อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

สิงหาคม-กันยายน 2558
อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

  • แจ้งถึงระเบียบปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ
  • ภารกิจหลักของพนักงานขับรถ
  • เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  • ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่
  • ระเบียบข้อห้าม
  • แจ้งประกาศการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำความผิดร้ายแรง
  • แจ้งเรื่อง การติดต่อประสานงาน ช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อกับบริษัท
  • กติกาในการลางาน
  • แจ้งถึงสวัสดิการเพิ่มเติมที่บริษัทจะมีให้กับพนักงานในไตรมาสสุดท้ายของปี