19 เมษายน 2559

  1. สัดส่วนของร่างกาย (Body composition)
  2. ความแข็งแรงและอดทนของระบบกล้ามเนื้อ (Muscular Strength and Muscular Endurance)
  3. ความอ่อนตัว (Flexibility)
  4. ความอดทนระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular and Respiratory Endurance)